زهره فراهانی - مسئول پایه پیش دانشگاهی

 

لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران

گزارش جلسه ارائه کارنامه عملکرد آموزشی دانش آموزان

galleryImage
galleryImage
galleryImage
galleryImage
galleryImage
galleryImage
galleryImage